شما اینجا هستید:

خانهفعالیت‌هانمایشگاه ۱۴
خانه‌ی کاغذی | دانشکده معماری و شهرسازی
نمایشگاه ۱۴ Picture1

نمایشگاه ۱۴

ه گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی غرفه ی این دانشگاه با اهتمام معاونت پژوهشی و فناوری و با مشارکت قطب های علمی دانشکده های علوم زمین، علوم تربیتی، مهندسی هسته ای، مرکز سنجش از راه دور، پژوهشکده ی اعجاز قرآن و کارگاه هنر مهندسی معماری برپا شده است. استقبال بازدیدکنندگان از غرفه ی دانشگاه نشان گر تلاش مستمر و بی وقفه دانشگاهیان در عرضه ی دستاوردهای پژوهشی و علمی در طول سال و در حین برگزاری نمایشگاه می باشد. بخش کارگاه مهندسی هنر معماری علیرغم کمبود فضای در اختیار با اقبال عمومی بیشتری هم مواجه بود.

بازشگت به همه نمونه کار ها